MadicineMedia Algemene Voorwaarden

MadicineMedia – Algemene Voorwaarden & Advertentieverkoop Voorwaarden

Voor de exploitatie van websites door MadicineMedia B.V.

Voor het adverteren op het Medianetwerk van MadicineMedia B.V. (“MadicineMedia”)

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden hebben de volgende met een hoofdletter geschreven begrippen de volgende betekenis:

Aanvangsdatum: in de Overeenkomst afgesproken datum waarop de Advertentie op de Locatie wordt geplaatst.

Activiteiten: alle werkzaamheden die betrekking hebben op of verband houden met de verkoop van advertentieruimte op de website die op enig moment deel uitmaken van het MadicineMedia Medianetwerk.

Admanagement systeem: een instrument dat alle statistieken met betrekking tot advertentiecampagnes kan leveren (impressies en clicks).

Adverteerder: de (rechts)persoon die (al dan niet als mediabureau of anderszins in opdracht van een derde partij) bij MadicineMedia een Marketing Dienst afneemt en daartoe met MadicineMedia een Overeenkomst heeft gesloten.

Advertentie: reclame uiting, in welke vorm dan ook, van Adverteerder op het MadicineMedia Medianetwerk.

Advertentie Impressie: meting of een respons van een Admanagement web server die het gevolg is van het opvragen van een webpagina, inclusief de daarbij behorende codes die verantwoordelijk zijn voor het publiceren van reclameboodschappen, door de browser van een Bezoeker, welke is gefilterd van automatische activiteiten en error codes en welke is gemeten op een locatie die de mogelijkheid van het daadwerkelijk zien van de inhoud van de meting of respons (de reclameboodschap) door de bezoeker optimaliseert.

Bezoek: meting welke is gefilterd van automatische activiteiten van één of meer tekst- en/of andere grafische downloads van een website binnen 30 achtereenvolgende minuten van inactiviteit, en welke kunnen worden toegewezen aan een enkele browser van een enkele Sessie.

Bereikscijfers: cijfers die betrekking hebben op het aantal Unieke bezoekers, Bezoeken, profiel van de bezoekers, Pageviews en Advertentie Impressies.

Medianetwerk: het portfolio van websites van MadicineMedia, bestaande uit alle websites die op enig moment tot het MadicineMedia Medianetwerk behoren en waarvoor MadicineMedia de Activiteiten verzorgt. Het staat Madicine in alle gevallen vrij om bezoek op netwerken van derden in te kopen om derhalve uitlevering van de campagne te garanderen.

Locatie: de locatie op het Medianetwerk waar de Advertentie zal worden geplaatst, zoals in de Overeenkomst nader gespecificeerd.

Marketing Dienst: dienst, verschaft door MadicineMedia, waarbij Adverteerder de mogelijkheid verkrijgt om Advertenties te plaatsen op het Medianetwerk.

Overeenkomst: overeenkomst tussen MadicineMedia en Adverteerder betreffende een Marketing Dienst.

Pageview: meting of een respons van een web server die het gevolg is van het opvragen van een webpagina door de browser van een Bezoeker, welke is gefilterd van automatische activiteiten en error codes en welke is gemeten op een locatie die de mogelijkheid van het daadwerkelijk zien van de inhoud van de meting of respons (de webpagina) door de Bezoeker optimaliseert.

Persoonsgegevens: gegevens betreffende een identificeerbare bezoeker/gebruiker van het Medianetwerk.

Privacy Protocol: verklaring op een website waarin de gebruikers van de betreffende website worden geïnformeerd over het beleid van Madicine met betrekking tot Persoonsgegevens.

Sessie:
1) een opeenvolging van internet activiteiten gedaan door één Bezoeker op één website. Indien een Bezoeker gedurende een periode van 30 opeenvolgende minuten geen activiteiten onderneemt, dan wordt de eerstvolgende activiteit na die periode beschouwd als het begin van een nieuwe Bezoek.
2) een aaneenschakeling van transacties gedaan door een Bezoeker die gevolgd kan worden over verschillende websites.

Unieke Bezoeker: uniek individu of browser welke een website bezoekt. Van gemeten unieke bezoekers worden automatische activiteiten en error codes uitgesloten.

Vertrouwelijke Informatie: heeft de betekenis als gespecificeerd in artikel 12.

Artikel 2 – Gelding van de algemene voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst. De Overeenkomst en deze algemene voorwaarden bevatten tezamen al hetgeen wat partijen in verband met de betreffende Marketing Dienst zijn overeengekomen.
2.2 Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Adverteerder of derden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3 – Totstandkoming Overeenkomst

MadicineMedia doet een potentiële Adverteerder op diens verzoek een offerte voor een Overeenkomst alsmede deze algemene voorwaarden toekomen. De potentiële Adverteerder accepteert de offerte alsmede deze algemene voorwaarden door de offerte te ondertekenen en aan MadicineMedia te retourneren. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van ontvangst door MadicineMedia van de ondertekende offerte.

Artikel 4 – Aanleveren Advertentie

4.1 Uiterlijk drie werkdagen voor de Aanvangsdatum levert de Adverteerder de Advertentie aan volgens de technische voorschriften als gespecificeerd op www.MadicineMedia.nl of, indien van toepassing, als nader gespecificeerd in de Overeenkomst.
4.2 Indien Adverteerder de Advertentie niet tijdig aanlevert conform de technische voorschriften, schuift de Aanvangsdatum overeenkomstig op. Niet-tijdige aanlevering, om wat voor reden dan ook, schort de betalingsverplichting van Adverteerder niet op.
4.3 Tenzij anders overeengekomen, mag MadicineMedia het als een annulering beschouwen indien Adverteerder een week na de Aanvangsdatum nog niet heeft aangeleverd. Alsdan zijn de bepalingen van artikel 10 van toepassing.

Artikel 5 – Plaatsing Advertentie

5.1 MadicineMedia spant zich ervoor in dat de Advertentie uiterlijk op de Aanvangsdatum geplaatst is op de Locatie. MadicineMedia plaatst de advertentie “as is.”
5.2 In geval van plaatsing na de Aanvangsdatum zal MadicineMedia geen vergoeding rekenen over de periode gedurende welke de plaatsing van de Advertentie is vertraagd, tenzij de niet-tijdige plaatsing werd veroorzaakt door niet-tijdige aanlevering als bedoeld in artikel 4 dan wel anderszins aan Adverteerder toe te rekenen is.
5.3 MadicineMedia heeft het recht plaatsing van een Advertentie te weigeren of op een moment te blokkeren indien de Advertentie dan wel de website waarnaar via de Advertentie kan worden doorgelinkt naar het oordeel van MadicineMedia strijdig is met de openbare orde of goede zeden, inbreuk maakt op rechten van derden of anderszins onrechtmatig is. Hieronder vallen onder andere uitingen van seksistische en racistische aard.
5.4 Indien zou blijken dat de Aanvangsdatum of de Locatie door onvoorziene omstandigheden aan de zijde van MadicineMedia niet kunnen worden gerealiseerd, stelt MadicineMedia Adverteerder hiervan onverwijld op de hoogte. MadicineMedia zal in zo’n geval een alternatief bieden dat zo dicht mogelijk aan ligt tegen de overeengekomen Aanvangsdatum of Locatie.

Artikel 6 – Inhoud Advertentie

6.1 Adverteerder is verantwoordelijk voor de inhoud van de Advertentie. MadicineMedia is niet gerechtigd de inhoud van de Advertentie in te korten of anderszins te wijzigen zonder schriftelijke toestemming van Adverteerder.
6.2 Adverteerder garandeert dat de inhoud en vormgeving van de Advertentie geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms) rechten van derden en evenmin anderszins onrechtmatig is en vrijwaart MadicineMedia voor alle kosten en schade in verband met aanspraken van derden terzake.
6.3 Indien de Advertentie naar het oordeel van MadicineMedia inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms) rechten van derden of indien de Advertentie danwel de inhoud van de website waarnaar via de Advertentie kan worden doorgelinkt naar het oordeel van MadicineMedia anderszins onrechtmatig is, is MadicineMedia gerechtigd de Advertentie onmiddelijk van het Madicine Medianetwerk te verwijderen, zonder dat MadicineMedia ter zake enige schadevergoeding aan Adverteerder verschuldigd is. Verwijdering op grond van dit artikel schort de betalingsplicht van Adverteerder niet op.

Artikel 7 – Materiaal

MadicineMedia is gerechtigd het door de Adverteerder ten behoeve van de Marketing Dienst aangeleverde materiaal te bewaren en te archiveren zonder verplichting daartoe. MadicineMedia zal het Materiaal slechts gebruiken ten behoeve van de Marketing Dienst.

Artikel 8 – Facturering en betaling

8.1 Tenzij anders is overeengekomen, factureert MadicineMedia (al dan niet periodiek) vooraf. Elke factuur zal deugdelijk gespecificeerd zijn.
8.2 Tenzij anders is overeengekomen, geldt bij betaling per click through en/of per 1.000 (zegge: duizend) impressies het volgende. MadicineMedia factureert zo spoedig mogelijk na de totstandkoming van de Overeenkomst. Na afloop van de Overeenkomst wordt een overzicht aan de Adverteerder verstrekt van de door MadicineMedia gemeten meetresultaten. Wanneer uit de meetresultaten blijkt dat het overeengekomen aantal click throughs of impressies niet is gehaald, zal MadicineMedia Adverteerder een creditfactuur sturen voor het gedeelte van de click throughs of impressies dat niet is gehaald, danwel, ter keuze van MadicineMedia, dit verschil op andere wijze compenseren, bijvoorbeeld door de Adverteerder een alternatieve advertentiemogelijkheid te bieden. Indien het niet halen van het overeengekomen aantal click throughs of impressies werd veroorzaakt door een omstandigheid die in de risicosfeer van Adverteerder ligt, zal geen compensatie plaatsvinden. Het aantal click throughs of impressies wordt vastgesteld op grond van de meetresultaten van MadicineMedia. Meetresultaten van Adverteerder of een derde worden niet in aanmerking genomen.
8.3 Betaling dient te geschieden binnen 14 (zegge: veertien) dagen na de dagtekening van de factuur, door overmaking op de door MadicineMedia op de factuur aangegeven bankrekening. Indien betaling na genoemde termijn uitblijft raakt Adverteerder zonder aanmaning in verzuim en is hij MadicineMedia over het achterstallige bedrag een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente vermeerderd met 1% (zegge: één procent). De rente loopt met ingang van de dag waarop de tekortkoming aanvangt tot en met de dag waarop zij eindigt.
8.4 Betwisting van (een deel van) een factuur dient binnen 8 (zegge: acht) dagen na de factuurdatum schriftelijk te geschieden. Betwisting van (een deel van) een factuur geeft Adverteerder niet het recht betaling van de factuur op te schorten.

Artikel 9 – Privacy

9.1 MadicineMedia stelt geen Persoonsgegevens (waaronder cookies) ter beschikking aan Adverteerder of derden waarover zij eventueel beschikking zou krijgen bij de uitvoering van de Marketing Dienst.
9.2 Voor zover Adverteerder door de Marketing Dienst toch toegang zou krijgen tot Persoonsgegevens zal Adverteerder deze slechts verwerken in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens en zal zij zich conformeren aan de regels van MadicineMedia terzake.
9.3 Indien ten aanzien van de website waarop de advertentie is geplaatst, een Privacy Protocol van toepassing is, wordt de inhoud van dit protocol mede begrepen onder regels van MadicineMedia als bedoeld in artikel 9.2.

Artikel 10 – Annulering

10.1 Adverteerder is gerechtigd de Marketing Dienst waarop de Overeenkomst betrekking heeft tot 30 dagen voor de Aanvangsdatum kosteloos te annuleren. Bij annulering tot twee weken voor de Aanvangsdatum is Adverteerder de helft van de in de Overeenkomst gespecificeerde vergoeding verschuldigd. Bij annulering minder dan twee weken voor de Aanvangsdatum is Adverteerder de gehele in de Overeenkomst gespecificeerde vergoeding verschuldigd.
10.2 MadicineMedia zal met betrekking tot de annuleringskosten een factuur aan Adverteerder doen toekomen. Artikel 8 is van toepassing.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

11.1 Indien MadicineMedia tekortschiet in de nakoming van één of meer van de verplichtingen uit de Overeenkomst, zal Adverteerder haar deswege in gebreke stellen bij aangetekend schrijven, waarbij aan MadicineMedia een redelijke termijn van tenminste 5 (zegge: vijf) werkdagen zal worden gegund om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen.
11.2 Indien MadicineMedia na afloop van de hersteltermijn toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen is zij tegenover Adverteerder aansprakelijk voor vergoeding van de door Adverteerder te lijden schade. De aansprakelijkheid van MadicineMedia is beperkt tot het gedeelte van de door Adverteerder betaalde vergoeding over de periode gedurende welke de Advertentie niet beschikbaar was, dan wel niet of niet naar behoren functioneerde. MadicineMedia’s volledige aansprakelijkheid uit de Overeenkomst is beperkt tot maximaal het totaal van alle vergoedingen die Adverteerder op grond van de Overeenkomst heeft betaald.
11.3 Een tekortkoming is niet aan MadicineMedia toerekenbaar indien deze wordt veroorzaakt door het uitvallen, door welke oorzaak ook, van de Internetverbinding die door MadicineMedia wordt gebruikt bij de uitvoering van de Overeenkomst.
11.4 MadicineMedia is niet aansprakelijk voor de gevolgen van problemen met de ad-engine(s) waarvan Adverteerder gebruik maakt. Indien zich problemen met genoemde ad-engines voordoen zal Adverteerder MadicineMedia onmiddellijk op de hoogte stellen van de aard van de problemen en het tijdstip waarop deze ontstonden.

Artikel 12 – Geheimhouding

12.1 Partijen zullen alle informatie, met uitzondering van informatie waarvan uit een algemeen toegankelijke bron kennis kan worden genomen, over de andere partij of de activiteiten of producten van de andere partij, met inbegrip van informatie over leveranciers, afnemers, gebruikers, bezoekers en andere relaties waarover zij beschikking krijgen bij de uitvoering van de Marketing Dienst, (“Vertrouwelijke Informatie”) niet gebruiken of openbaar maken, behalve voor zover dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van de Marketing Dienst of het geldend maken van de Overeenkomst of verplicht is op grond van de wet, een bindende uitspraak van de rechter of een ander overheidsorgaan. Voor zover mogelijk zal de openbaarmakende partij voorafgaand aan de openbaarmaking met de andere partij overleggen over de vorm en de inhoud van de openbaarmaking.
12.2 Indien de Overeenkomst eindigt, eindigt elk recht van elke partij om Vertrouwelijke Informatie te gebruiken of te openbaren. De verplichtingen van elke partij uit dit artikel duren echter voort.
12.3 Indien de Overeenkomst eindigt, zal elke partij uit eigen beweging onverwijld aan de andere partij alle documenten, computerdiskettes en andere informatie dragers die Vertrouwelijke Informatie bevatten, met inbegrip van kopieën daarvan, teruggeven, ongeacht of de inhoud van die informatiedragers door de betrokken partij of door een ander is vervaardigd. Voor zover Vertrouwelijke Informatie is opgeslagen in een computersysteem van de betrokken partij of is vastgelegd in een andere vorm die redelijkerwijs niet aan de andere partij kan worden gegeven, zal de betrokken partij de Vertrouwelijke Informatie vernietigen.

Artikel 13 – Ontbinding Overeenkomst

13.1 Onverminderd alle andere rechten en vorderingen kan elke partij, te zijner keuze, door een schriftelijke mededeling bij aangetekende brief met bericht van ontvangst aan de andere partij de Overeenkomst ontbinden, indien zich ten aanzien van die andere partij een van de volgende gevallen voordoet:

 1. de andere partij is opgehouden te bestaan of ontbonden;
 2. de andere partij is in staat van faillissement verklaard, aan hem is, al dan niet voorlopig, surséance van betaling verleend, op de andere partij is een andere gelijksoortige regeling van toepassing geworden of de andere partij heeft anderszins geheel of gedeeltelijk het vrije beheer of de beschikking over haar vermogen verloren, een en ander ongeacht of die toestand onherroepelijk is;
 3. de andere partij heeft buiten faillissement, surséance of een ander gelijksoortige regeling haar schuldeisers een akkoord aangeboden;
 4. de andere partij is tekortgeschoten in de nakoming van een materiële verplichting uit de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden, en, voor zover nakoming niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is, is na door de ontbindende partij bij aangetekende brief met handtekening retour in gebreke te zijn gesteld, de verplichting niet alsnog binnen 3 (zegge: drie) weken nagekomen, één en ander ongeacht of de tekortkoming de andere partij kan worden toegerekend.

Artikel 14 – Toepasselijk recht en een bevoegde rechter

14.1 Op deze algemene voorwaarden en de Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
14.2 Alle geschillen die in verband met deze algemene voorwaarden en de Overeenkomsten ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de rechter in Amsterdam.

Artikel 15 – Overige bepalingen

15.1 Mededelingen en andere verklaringen in verband met de Overeenkomst mogen alleen schriftelijk worden gedaan, per al dan niet per gewone post verzonden brief of per telefax.
15.2 Mededelingen aan MadicineMedia dienen te worden gedaan aan het volgende adres:
MadicineMedia B.V. Scholekster 13 1189 TM Ouderkerk aan de Amstel, ter attentie van: de heer R. Molenaar, mail: rob@madicinemedia.nl.
15.3 Een verklaring die niet aan lid 1 en 2 van dit artikel voldoet heeft geen werking. Lid 1 en 2 van dit artikel gelden niet voor zover de Overeenkomst anders bepaalt.
15.4 Bij gedeeltelijke onverbindendheid van de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden blijven partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig en verbindend zijn en waarvan de gevolgen, gelet op de inhoud en strekking van de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden, zo veel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte.

Algemene voorwaarden Advertentie Exploitatie

voor uitbesteding advertentie exploitatie door website eigenaren aan MadicineMedia B.V. (“MadicineMedia”)

Inhoud:

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden hebben de volgende met een hoofdletter geschreven begrippen de volgende betekenis:

Activiteiten: werkzaamheden van MadicineMedia, welke nader worden omschreven in deze algemene voorwaarden.

AdManagement systeem: Het systeem dat ervoor zorgt dat de juiste advertentie op het juiste tijdstip, plaats en Website aan de juiste Bezoeker wordt geserveerd. Het systeem kan tevens statistieken leveren met betrekking tot Advertentie Impressies en Click(s).

Adverteerder: de (rechts)persoon die (al dan niet als mediabureau of anderszins in opdracht van een derde partij) een Marketing Dienst afneemt.

Advertentie: reclame uiting, in welke vorm dan ook, van Adverteerder op het Medianetwerk.

Advertentie Exploitatie: aanduiding voor Dienst.

Advertentie Impressie: meting of een respons van een AdManagement web server die het gevolg is van het opvragen van een webpagina, inclusief de daarbij behorende codes die verantwoordelijk zijn voor het publiceren van reclameboodschappen, door de browser van een Bezoeker, welke is gefilterd van automatische activiteiten en error codes en welke is gemeten op een Locatie die de mogelijkheid van het daadwerkelijk zien van de inhoud van de meting of respons (de reclameboodschap) door de Bezoeker optimaliseert.

Bezoek: Meting van een aantal opgevraagde pagina’s tijdens een enkele Sessie door een Unieke Bezoeker, met uitzondering van automatische activiteiten van een website binnen 30 achtereenvolgende minuten van inactiviteit.

Bereikcijfers: cijfers die betrekking hebben op het aantal Unieke Bezoekers, Bezoeken, Pageviews en Advertentie Impressies.

Click(s): Aantal malen dat een Advertentie daadwerkelijk door bezoekers wordt aangeklikt om naar de website van de Adverteerder te gaan. Deze Clicks worden geregistreerd door het AdManagement systeem.

Cookie: Een klein bestandje, dat op de computer van de Bezoeker wordt geplaatst met daarin allerlei relevante persoonlijke informatie. Bijvoorbeeld om te registreren welke advertenties de Bezoeker al heeft gezien.

Cost Per Click (CPC): Tariefeenheid. De kosten per keer dat op een Advertentie wordt geklikt.

Cost Per Mille (CPM): Tariefeenheid. Kosten per 1.000 maal vertonen van een Advertentie Impressie.

Dienst: alle Activiteiten die betrekking hebben op of verband houden met de Advertentie Exploitatie van een of meerdere websites of Portal(s), en specifiek dat gedeelte dat door Website eigena(a)r(en) aan Madicine ter commerciële exploitatie ter beschikking wordt gesteld.

Housebanner /positie: een banner of andere commerciële positie die Website eigenaar inzet voor eigen activiteiten al dan niet in samenwerking met derden of een banner of andere commerciële positie die Website eigenaar op grond van bestaande of toekomstige sponsorcontracten en soortgelijke contracten verplicht is te leveren.

Locatie: aanduiding van de Website of Portal.

Marketing Dienst: een dienst, verschaft door MadicineMedia, waarbij een Adverteerder de mogelijkheid verkrijgt om Advertenties te plaatsen op het Medianetwerk.

Medianetwerk: het portfolio van alle websites waarvoor MadicineMedia Diensten verzorgt.

Netto Omzet: alle opbrengsten uit de exploitatie van de Diensten, zoals oa geregistreerd door het AdManagement systeem, minus alle verleende redelijke kortingen, marktconforme mediacommissie en eventuele bij partijen bekende crediteringen.

Overeenkomst: overeenkomst tussen MadicineMedia en Website eigenaar betreffende een Dienst.

Pageview: één opgevraagde internetpagina.

Partijen: Website eigenaar en MadicineMedia.

Portal: een webpagina die dienst doet als toegangspoort tot een reeks andere websites die over hetzelfde onderwerp gaan, welke in eigendom is van of geëxploiteerd wordt door Website eigenaar.

Sessie

1) een opeenvolging van internet activiteiten gedaan door Unieke Bezoeker op één website. Indien een Unieke Bezoeker gedurende een periode van 30 opeenvolgende minuten geen activiteiten onderneemt, dan wordt de eerstvolgende activiteit na die periode beschouwd als het begin van een nieuwe Sessie.
2) een aaneenschakeling van transacties gedaan door een Unieke Bezoeker die gevolgd kan worden over verschillende websites.

Unieke Bezoeker: uniek individu of browser welke een website bezoekt. Van gemeten Unieke Bezoekers worden automatische activiteiten en error codes uitgesloten.

Website: aantal samenhangende webpagina’s geregistreerd onder dezelfde domeinnaam.

Website eigenaar: de (rechts)persoon die (al dan niet als mediabureau of anderszins in opdracht van een derde partij) aan MadicineMedia een Locatie ter beschikking stelt voor commerciële exploitatie en daartoe met MadicineMedia een Overeenkomst heeft gesloten waardoor de Locatie onderdeel gaat uitmaken van het Medianetwerk van MadicineMedia.

Artikel 2 – Gelding van de algemene voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst. De Overeenkomst en deze algemene voorwaarden bevatten tezamen al hetgeen wat Partijen in verband met de Advertentie Exploitatie zijn overeengekomen.
2.2 Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Website Owner of derden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3 – Totstandkoming Overeenkomst

MadicineMedia doet een Website eigenaar op diens verzoek een offerte voor een Overeenkomst alsmede deze algemene voorwaarden toekomen. De Website eigenaar accepteert de offerte alsmede deze algemene voorwaarden door de offerte te ondertekenen en aan MadicineMedia te retourneren. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van ontvangst door MadicineMedia van de ondertekende offerte.

Artikel 4 – Duur Overeenkomst

4.1 Overeenkomsten betreffende Diensten van MadicineMedia worden aangegaan voor de duur van 12 (zegge: twaalf) maanden, tenzij anders wordt overgekomen.

4.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt de Overeenkomst bij het uitblijven van een schriftelijke opzegging steeds stilzwijgend verlengd met een periode van 1 (zegge: één) jaar.

4.3 Behoudens de eerste 6 (zegge: zes) maanden van de Overeenkomst, kunnen Partijen de Overeenkomst tussentijds opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 3 (zegge: drie) maanden. Opzegging dient schriftelijk en aangetekend te geschieden per de eerste van een maand.

4.4 Is binnen de looptijd van de Overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de Website eigenaar MadicineMedia derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

4.5 Lopende Advertentie contracten tussen MadicineMedia en derden met betrekking tot de Portal van Website eigenaar worden bij beëindiging van de Overeenkomst gerespecteerd voor de duur van maximaal 3 (zegge: drie) maanden. Gedurende deze periode garandeert Website eigenaar dat de lopende Advertentie contracten kunnen worden uitgevoerd, daaronder wordt uitdrukkelijk begrepen het beschikbaar stellen van de benodigde Advertentie ruimte op de Website.

4.6 Indien en voor zover na beëindiging van de Overeenkomst nog lopende Advertentiecontracten worden uitgevoerd blijft hetgeen Partijen zijn overeengekomen ten aanzien van de Dienst van overeenkomstige toepassing.

Artikel 5 – Omschrijving Activiteiten binnen de dienst

5.1 Tot de werkzaamheden die MadicineMedia zal verrichten in het kader van de uitoefening van de Dienst behoren onder meer:

 • Verkoop van de advertentie ruimte, in welke vorm dan ook (en indien niet standaard in overleg met);
 • Acquisitie van nieuwe opdrachten van nieuwe Adverteerders en reclame(advies)- en mediabureaus;
 • Onderhouden van contacten met bestaande Adverteerders;
 • Het voeren van een administratie met betrekking tot de verkoop, waaronder het bijhouden van een verkoop informatie systeem waarin gegevens worden geregistreerd met betrekking tot de Adverteerders/media- en reclamebureaus, de frequentie en inhoud van de contacten, offertes en overeenkomsten, facturen enzovoorts;
 • Het voeren van een aantal Advertentie producten zoals Buttons, Banners, Skycrapers, Rectangles, Pop-unders, Interstitials, Superstitials, Microsites en Sponsoring (in overleg en met toestemming van Website eigenaar), Hyperlinks, Partnerlinks, (Branded) content oplossingen, Promoboxen en (Direct) E-mail;
 • Logistieke en overige werkzaamheden die dienen ter ondersteuning van de Dienst;
 • Zorgdragen voor en implementeren van tags die corresponderen met het door Madicine gebruikte AdManagement systeem ten behoeve van het genereren van online realtime campagne statistieken;
 • Vaststellen van de tarieven met betrekking tot de advertentie mogelijkheden op de Locatie . De tarieven zullen volgens marktconforme maatstaven worden vastgesteld;
 • Het plaatsen van de diverse Advertentie producten, al dan niet gebruik makend van een AdManagement systeem;
 • Het verzorgen van verschillende rapportages aan diverse betrokken partijen waarmee inzage kan worden verkregen waaronder de soort plaatsing, de frequentie, de specifieke sectie van de Locatie en uitgeleverde advertentie impressies, bezoekersaantallen en dergelijke en welke de Website eigenaar in staat stelt effectiviteit en overige zaken te meten.;
 • Marketing, ontwikkeling en productie van marketing materiaal dat altijd vooraf ter goedkeuring aan Website eigenaar zal worden voorgelegd.
 • Voornoemde activiteiten zijn allen op exclusieve basis, tenzij anders vermeld.

5.2 Tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk anders bepaald, heeft Website eigenaar het recht de Dienst gedurende de duur van de Overeenkomst zelf uit te voeren. Website eigenaar is gehouden Madicine zoveel mogelijk te informeren met betrekking tot marketingacties, daaronder uitdrukkelijk begrepen marketingacties welke Website eigenaar in samenwerking met andere partijen uitvoert.

Artikel 6 – Admanagement systeem

6.1 De advertenties worden zoveel mogelijk geplaatst met behulp van het AdManagement systeem van Madicine. Dit systeem zorgt er voor dat op het juiste moment, op de juiste locatie, de juiste reclameboodschap van de juiste Adverteerder wordt geserveerd, rekening houdend met vooraf ingestelde parameters.

6.2 Het AdManagement systeem voorziet in een registratie van de plaatsing van Advertenties en registreert tenminste de hoeveelheid geleverde Advertentie Impressies en het aantal keren dat op de Advertentie is geklikt door de Bezoeker die de Advertentie heeft gezien.

6.3 De volgende advertentieproducten, welke opsomming niet limitatief is en aan verandering onderhevig, zullen worden geplaatst met gebruik van het AdManagement systeem:

– Rectangles

– Billboards

– Halfpages

– Leaderboards

– video-advertising

– Advertorials

6.4 Advertenties die niet door gebruikmaking van het AdManagement systeem kunnen worden geplaatst, dienen door Madicine overeenkomstig vooraf tussen Partijen overlegde specificaties te worden aangeleverd aan Website eigenaar of een door Website eigenaar aan te wijzen derde. Website eigenaar of de door Website eigenaar aangewezen derde draagt zorg voor de feitelijke plaatsing van de Advertentie op de Locatie.

Artikel 7 – Afrekenmodel Adverteerders

7.1 MadicineMedia kan een Advertentie op verschillende wijzen plaatsen op de Locatie van de Website eigenaar. De volgende modellen worden gehanteerd:

 • Plaatsing op basis van vooraf afgesproken aantal te leveren Advertentie Impressies;
 • Vast gedurende een bepaalde periode;
 • Per plaatsing.

7.2 MadicineMedia verzorgt de afrekening met Adverteerders en maakt daarbij gebruik van verschillende afrekenmodellen, waaronder:

 • CPM (Cost Per Mille; kosten per 1.000 Advertentie Impressies);
 • Vaste vergoeding per plaatsing per periode;
 • Vaste vergoeding per plaatsing.

Artikel 8 – Rapportage en goedkeuring advertenties

8.1 Tenzij anders overeengekomen, hebben Partijen periodiek overleg over de uitvoering van de Dienst. Partijen zullen in onderling overleg de inhoud van het overleg bepalen.

8.2 Website eigenaar heeft een vetorecht ter zake van de uitvoering van de Dienst en het beleid daaromtrent.

8.3 Website eigenaar zal aan MadicineMedia een afschrift van de geldende richtlijnen ter beschikking stellen welke door haar en/of aan haar gelieerde ondernemingen op enig moment worden gehanteerd en die betrekking hebben op de inrichting van de webpagina’s van de Portal.

8.4 Indien zulks uitdrukkelijk is overeengekomen zal MadicineMedia periodiek aan Website eigenaar rapportages verzorgen welke betrekking heeft op uitvoering van de Dienst op de Portal. In ieder geval zal MadicineMedia een rapportage van de Netto Omzet verzorgen als omschreven in Artikel 11, tenzij dergelijke rapportages voor MadicineMedia administratief niet rendabel zijn. MadicineMedia is gerechtigd dit bedrag vast te stellen tot een maximum van EUR 50 Netto Omzet per maand.

8.5. MadicineMedia zal geen advertenties van Adverteerders (doen) plaatsen op de websites van Website eigenaar die als concurrent kunnen worden beschouwd. Een lijst van directe concurrenten of concurrerende producten zal worden opgenomen in de Overeenkomst. Wijzigingen in de lijst worden door Website eigenaar schriftelijk aan MadicineMedia doorgegeven.

8.6 MadicineMedia zal geen Advertentie contracten aangaan inzake gambling, 18+ content en / of Advertentie contracten die de goede naam en faam van Website Eigenaar of de Locatie kunnen schaden.

Artikel 9 – Vergoeding en targetstelling

9.1 Madicine brengt voor de uitvoering van de Diensten een bij Overeenkomst vastgelegde vergoeding in rekening, bestaande uit een percentage over de Netto Omzet uit de Diensten. Tevens kan MadicineMedia voor het gebruik van het AdManagement systeem kosten in rekening brengen, welke eveneens wordt vastgelegd in de Overeenkomst.

9.2 MadicineMedia geeft nimmer garanties af op te behalen opbrengsten uit de Advertentie Exploitatie (‘target’).

Artikel 10 – Materiaal

10.1 MadicineMedia is gerechtigd het door de Website eigenaar ten behoeve van de Dienst aangeleverde materiaal te bewaren en te archiveren zonder verplichting daartoe. MadicineMedia zal het Materiaal slechts gebruiken ten behoeve van de Dienst.

Artikel 11 – Facturering en betalingen

11.1 Op basis van onder artikel 8.4 bepaalde rapportage stuurt Website eigenaar stuurt een factuur aan Madicine. De factuur bestaat uit de Netto omzet minus de overeenkomen vergoeding voor de Dienst. MadicineMedia dient de factuur binnen 45 (zegge: vijfenveertig) dagen na ontvangst van de factuur te voldoen, tenzij er moverende redenen zijn om hier van af te wijken. Hierover wordt Website eigenaar in voorkomende gevallen geïnformeerd.

11.2 Betwisting door Website eigenaar van (een deel van) het overzicht als omschreven in lid 1 bovenstaand dient gemotiveerd en schriftelijk te geschieden binnen 8 (zegge: acht) dagen na dagtekening van het overzicht. Betwisting schort de betalingsverplichting van MadicineMedia op.

Artikel 12 – Privacy

12.1 MadicineMedia stelt geen Persoonsgegevens ter beschikking aan Adverteerder bij de uitvoering van de Marketing Dienst, noch staat MadicineMedia toe dat Adverteerders Cookies opnemen in hun Advertenties in strijd met geldende wetgeving en richtlijnen.

12.2 Voor zover Adverteerder door de Marketing Dienst toch toegang zou krijgen tot Persoonsgegevens zal Adverteerder deze slechts verwerken in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, en zal zij zich conformeren aan geldende Telecommunicatie wetgeving en alsmede regels van MadicineMedia terzake.
12.3 Indien ten aanzien van de website van Website eigenaar een Privacy Protocol van toepassing is, wordt de inhoud van dit protocol mede begrepen in de regels die MadicineMedia hanteert bij het verlenen van de Marketing Dienst.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

13.1 De aansprakelijkheid van MadicineMedia wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Website eigenaar MadicineMedia onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Madicine ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat MadicineMedia in staat wordt gesteld adequaat te reageren.
13.2 Indien MadicineMedia na afloop van de hersteltermijn toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen is zij tegenover Website eigenaar aansprakelijk voor vergoeding van de door Website eigenaar te lijden schade.

13.3 Voor alle directe schade van Website eigenaar, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door niet, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de desbetreffende Overeenkomst, is de aansprakelijkheid van MadicineMedia beperkt tot maximaal het bedrag van de voor de Overeenkomst bedongen prijs (excl. btw). Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst met een looptijd van meer dan zes maanden, wordt de bedongen prijs gesteld op maximaal het totaal van de vergoedingen (excl. btw) bedongen voor zes maanden. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan € 10.000,- (zegge: tienduizend Euro).

13.4 MadicineMedia is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

13.5 MadicineMedia is niet aansprakelijk voor:

 1. schade als gevolg van het verspreiden van computervirussen en besmetting van hard en software van Website eigenaar met een computervirus;
 2. b. de beveiliging van de door Website eigenaar op de systemen van MadicineMedia opgeslagen gegevens;
 3. schade die ontstaat als gevolg van overmacht door het (al dan tijdelijk) niet toegankelijk zijn van een databank als gevolg van redelijkerwijs voor Madicine niet voorzienbare of beïnvloedbare omstandigheden;
 4. voor schade, van welke aard ook, doordat MadicineMedia is uitgegaan van de door de Website eigenaar verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

13.5 MadicineMedia is nimmer aansprakelijk voor schade die Website eigenaar lijdt als gevolg van gebruik door derden van de door MadicineMedia geleverde of ter beschikking gestelde goederen of diensten en Website eigenaar vrijwaart MadicineMedia tegen aanspraken van derden ter zake.
13.6 Een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door MadicineMedia kan haar niet worden toegerekend indien sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: het niet volledig en tijdig door een derde nakomen van diens verplichtingen jegens MadicineMedia, het handelen of nalaten van handelingen door Website eigenaar danwel Adverteerders in strijd met de algemene voorwaarden van MadicineMedia danwel geldende wetgeving en richtlijnen op het gebied van telecommunicatie en bescherming van persoonsgegevens, volledige bezetting van de inbelpunten van MadicineMedia, alsmede iedere andere omstandigheid die niet te wijten is aan de schuld van Madicine en/of noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van MadicineMedia komt. Gedurende de periode van overmacht kan de Website eigenaar geen nakoming van de Overeenkomst vorderen.

13.7 Iedere aanspraak op vergoeding van schade vervalt 12 (zegge: twaalf) maanden na de gebeurtenis waardoor de schade is veroorzaakt, tenzij met de invordering in rechte ervan binnen deze termijn een aanvang is gemaakt.

Artikel 14 – Geheimhouding

14.1 Partijen zullen alle informatie, met uitzondering van informatie waarvan uit een algemeen toegankelijke bron kennis kan worden genomen, over de andere partij of de activiteiten of producten van de andere partij, met inbegrip van informatie over leveranciers, afnemers, gebruikers, Bezoekers en andere relaties waarover zij beschikking krijgen bij de uitvoering van de Dienst, (“Vertrouwelijke Informatie”) niet gebruiken of openbaar maken, behalve voor zover dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van de Dienst of het geldend maken van de Overeenkomst of verplicht is op grond van de wet, een bindende uitspraak van de rechter of een ander overheidsorgaan. Voor zover mogelijk zal de openbaarmakende partij voorafgaand aan de openbaarmaking met de andere partij overleggen over de vorm en de inhoud van de openbaarmaking.
14.2 Indien de Overeenkomst eindigt, eindigt elk recht van elke partij om Vertrouwelijke Informatie te gebruiken of te openbaren. De verplichtingen van elke partij uit dit artikel duren echter voort.
14.3 Indien de Overeenkomst eindigt, zal elke partij uit eigen beweging onverwijld aan de andere partij alle documenten, computerdiskettes en andere informatie dragers die Vertrouwelijke Informatie bevatten, met inbegrip van kopieën daarvan, teruggeven, ongeacht of de inhoud van die informatiedragers door de betrokken partij of door een ander is vervaardigd. Voor zover Vertrouwelijke Informatie is opgeslagen in een computersysteem van de betrokken partij of is vastgelegd in een andere vorm die redelijkerwijs niet aan de andere partij kan worden gegeven, zal de betrokken partij de Vertrouwelijke Informatie vernietigen.

Artikel 15 – Ontbinding Overeenkomst

15.1 Onverminderd alle andere rechten en vorderingen kan elke Partij, te zijner keuze, door een schriftelijke mededeling bij aangetekende brief met bericht van ontvangst aan de andere Partij de Overeenkomst ontbinden, indien zich ten aanzien van die andere Partij een van de volgende gevallen voordoet:
a. de andere Partij is opgehouden te bestaan of ontbonden;

 1. de andere Partij is in staat van faillissement verklaard, aan hem is, al dan niet voorlopig, surséance van betaling verleend, op de andere Partij is een andere gelijksoortige regeling van toepassing geworden of de andere Partij heeft anderszins geheel of gedeeltelijk het vrije beheer of de beschikking over haar vermogen verloren, een en ander ongeacht of die toestand onherroepelijk is;
 2. de andere Partij heeft buiten faillissement, surséance of een ander gelijksoortige regeling haar schuldeisers een akkoord aangeboden;
 3. de andere Partij is tekortgeschoten in de nakoming van een materiële verplichting uit de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden, en, voor zover nakoming niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is, is na door de ontbindende Partij bij aangetekende brief met handtekening retour in gebreke te zijn gesteld, de verplichting niet alsnog binnen 3 (zegge: drie) weken nagekomen, één en ander ongeacht of de tekortkoming de andere Partij kan worden toegerekend.

Artikel 16 – Toepasselijk recht en een bevoegde rechter

16.1 Op deze algemene voorwaarden en de Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
16.2 Alle geschillen die in verband met deze algemene voorwaarden en de Overeenkomsten ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de rechter in Amsterdam.

Artikel 17 – Overige bepalingen

17.1 Mededelingen en andere verklaringen in verband met de Overeenkomst mogen alleen schriftelijk worden gedaan, per al dan niet per gewone post verzonden brief of per telefax.
17.2 Mededelingen aan Madicine dienen te worden gedaan aan het volgende adres:
MadicineMedia B.V. Scholekster 13 1189 TM Ouderkerk aan de Amstel, ter attentie van: de heer R. Molenaar.
17.3 Een verklaring die niet aan lid 1 en 2 van dit artikel voldoet heeft geen werking. Lid 1 en 2 van dit artikel gelden niet voor zover de Overeenkomst anders bepaalt.
17.4 Bij gedeeltelijke onverbindendheid van de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden blijven partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig en verbindend zijn en waarvan de gevolgen, gelet op de inhoud en strekking van de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden, zo veel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte.
17.5 Madicine heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Deze algemene voorwaarden en de voorwaarden van de Overeenkomst kunnen alleen schriftelijk worden gewijzigd of aangevuld.
17.6 Website eigenaar kan de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst slechts overdragen respectievelijk doen overnemen door een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van MadicineMedia. MadicineMedia kan de toestemming onder voorwaarde verlenen.
17.7 Na voorafgaande melding aan Website eigenaar kan MadicineMedia de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst vrijelijk overdragen aan een derde.

mmAlgemene Voorwaarden