Depressief.nl

Over Depressief.nl

Depressief.nl heeft als belangrijkste doelstelling de patiënt zo uitvoerig mogelijk te informeren over depressiviteit. Daarnaast zijn de doelstellingen: het lijden aan depressies tot een minimum beperken en opkomen voor de belangen van de patiënt met een depressie. Dit alles op een objectieve en medisch-wetenschappelijk verantwoorde wijze.
Naast de patiënt, zal Depressief.nl tevens alle huisartsen, artsen en iedereen die beroepsmatig actief is op het gebied van depressiviteit zoveel mogelijk informeren over de nieuwste inzichten m.b.t. oorzaken, behandeling en begeleiding van deze patiënten.

Voor advertentie tarieven, bekijk onze tariefkaart

Bezoekersprofiel en bereik

Geslacht Vrouwen
Leeftijd 20 – 55 jaar
Pageviews 7.077
Unique bereik 2.433
website: Depressief.nl
mmDepressief.nl