Overspannen.nl

Over Overspannen.nl

Overspannen.nl heeft als belangrijkste doelstelling de patiënt zo uitvoerig mogelijk te informeren over overspannenheid. Daarnaast zijn de doelstellingen: het lijden aan overspannenheid tot een minimum beperken en opkomen voor de belangen van de overspannen patiënt. Dit alles op een objectieve en medisch-wetenschappelijk verantwoorde wijze.
Naast de patiënt, zal Overspannen.nl tevens alle huisartsen, artsen en iedereen die beroepsmatig actief is op het gebied van overspannenheid zoveel mogelijk informeren over de nieuwste inzichten m.b.t. oorzaken, behandeling en begeleiding van deze patiënten.

Voor advertentie tarieven, bekijk onze tariefkaart

Bezoekersprofiel en bereik

Geslacht Vrouwen
Leeftijd 21 – 75 jaar
Pageviews 13.132
Unique bereik 2.979
website: Overspannen.nl
mmOverspannen.nl